Menu Zavřeno

Služby v technicko-provozní oblasti

Služby v technické oblasti se zejména týkají zajišťování plynulého zásobování spravovaných objektů vodou, teplem, el. energií a plynem. Provádí se rozpočítání jednotlivých nákladových položek plynu, vody, energií, tepla a tepla do TUV na jednotlivá samostatná společenství vlastníků jednotek nebo družstva, v oblasti energetiky je vedena technická agenda a realizovány práce koncepčního charakteru, které vyžadují součinnost s ostatními úseky družstva.

Dále je zajišťována revizní činnost a provoz vyhrazených technických zařízení-výtahů, kvalifikovaná poradenská činnost v oblasti provozu a správy vyhrazených technických zařízení, včetně přejímacího procesu a technického dozoru apod. V rámci této činnosti je prováděno a zajišťováno provedení předepsaných revizí, inspekčních prohlídek, vedena jejich evidence a prováděna přejímka revizí jednotlivých bytových a nebytových objektů ve správě družstva a s tím spojených dodávek prací a služeb. Jsou přijímána a činěna opatření, aby veškeré revize zařízení objektů byly prováděny v předepsaných lhůtách. Následně dle požadavků a souhlasu statutárních zástupců domů jsou zajišťovány opravy a odstraňovány závady uvedené v revizních zprávách.

V rámci činností je organizován a řízen provoz a správa (po technické stránce) bytového fondu jednotlivých právních subjektů (domů) ve správě družstva. Předmětem technické činnosti a služeb je návrh obnov, oprav a rekonstrukce jednotlivých bytových a nebytových objektů v součinnosti a ve spolupráci se statutárními zástupci společenství vlastníků jednotek (družstev) a zajišťování jejich realizací. V této oblasti je i zajišťována kvalifikovaná poradenská činnost. Součástí technické činnosti je objednávání, evidence a přejímka dodávek prací a služeb týkajících se oprav bytového fondu objektů ve správě družstva.

Dále jsou organizovány preventivní prohlídky technického stavu objektů, pro které družstvo provádí správní činnost. Je zajišťováno projednání a schvalování stavebních úprav objektů s veřejně-správními orgány.

Dále v rámci technických služeb je zabezpečován svoz tuhého domovního odpadu a rozúčtování s tím spojených nákladů na jednotlivá společenství nebo družstva. Dle požadavků jsou upřesňovány a koordinovány počty svozových nádob a termíny svozu tuhého domovního odpadu.

V rámci činností technického charakteru je v souladu s požadavky statutárních zástupců zajišťováno uzavírání pojistných smluv jednotlivých objektů a následně i plnění spojená s jednotlivými pojistnými událostmi. Naším družstvem (správcem) jsou zajišťovány výhodné podmínky v rámci pojištění objektů, jak v oblasti živelného pojištění (objekty pojištěny na plnou hodnotu) tak i ostatních produktů pojištění (vandalizmus, rozbití skel …), včetně odpovědnosti za škodu u pojišťovny Kooperativa a.s. a i velmi výhodná nepřetržitá služba havarijní linky technické pomoci s Global assistanc. Havarijní služba je provázaná přímo s pojišťovnou Kooperativa a.s. V rámci havarijní technické pomoci jsou prováděny nepřetržitě havarijní opravy a to 365 dnů v roce, po celých 24 hodin denně.