Menu Zavřeno

Služby v ekonomické oblasti

Činnost je zejména zaměřena na metodické řízení a plnění účetních úkonů a dodržování účetních předpisů u klientů družstva, sestavování účetních závěrek, výkazů o hospodaření jednotlivých právních subjektů. Jednou z činností je zabezpečení bankovního a platebního styku a péče o dodržování finanční a pracovní kázně a efektivní hospodaření s finančními prostředky. Je zajišťována včasnost a dodržování zákonných termínů pro odvody daní a hlášení orgánům státní správy.

Dále je vedeno účetnictví klientů družstva (SVJ, družstva) v souladu se zákonnými        předpisy, je prováděna kontrola správnosti účetních zápisů, kontrola účetní evidence. Je prováděno zaúčtování výpisů z bankovních, úvěrových a vkladových účtů klientů družstva, dodavatelské a odběratelské faktury znějící na jméno klienta družstva. Provádí se případné opravy účetních případů v účetní evidenci externích klientů družstva. Je kontrolována včasná úhrada dodavatelských faktur a dodržování účetních předpisů.

V ekonomické oblasti je dále prováděno a zajišťováno sestavování účetních závěrek, výkazů o hospodaření SVJ, majetkové účetní evidence investic a základních prostředků. Sledují se úhrady pohledávek SVJ, dbá se o jejich včasnou úhradu, vystavení případných penalizačních faktur a připravení podkladů pro soudní vymáhání neuhrazených pohledávek.

S tím je spojena i zodpovědnost za včasné provedení daňových odvodů.

Je kontrolována evidence pohledávek externích klientů družstva a zajištěna spolupráce s právním útvarem družstva při jejich vymáhání. Je zajišťováno provádění dokladové inventarizace účtů klientů družstva.

Na základě rozhodnutí shromáždění společenství vlastníků jednotek o vypořádání ročního hospodářského výsledku se provádí jeho účetní vypořádání.

Při práci jsou respektovány zákonné předpisy, stanovy a případně směrnice klientů družstva.

V mzdové oblasti je sledován a vyhodnocován vývoj mezd včetně jejich regulace. Je zajišťována agenda nemocenského pojištění, srážek, půjček, spoření a pojištění. Vyhotovují se statistické výkazy, týkající se oblasti PaM, mzdové a osobní agendy s návazností na spolupráci s příslušnými státními orgány. Je kontrolována správnost a včasná výplata mezd zaměstnancům a funkcionářům SVJ (družstva), včetně odvodových povinností vyplývajících ze sociálního, zdravotního a úrazového pojištění zaměstnanců. Zodpovídá se za správnost a včasnost odvodů zálohové daně z příjmu fyzických osob a jejího ročního vyúčtování.

Dále jsou zajišťovány a zpracovávány změny předpisů úhrad nákladů bydlení pro jednotlivá SVJ (družstva) dle pokynů jejich statutárních zástupců, splátky investičních a ostatních úvěrů. Je zajišťován styk s inkasním střediskem a je prováděna evidence plateb úhrad za bydlení. Je prováděno včasné zpracování podkladů pro vyúčtování se členy a klienty družstva. Vyhotovují se daňová přiznání daně z nemovitých věcí, DPH a silniční daně a zároveň se kontroluje jejich včasnost a správnost. V těchto záležitostech probíhají jednání s orgány státní správy. S tím je spojena i zodpovědnost za včasné provedení daňových odvodů.